نمایش دادن همه 11 نتیجه

بامبر جکت و‌شلوار میکی

۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال
بامبر جکت و شلوار میکی جنس نخ پنبه براش سایزبندی۱،۲،۳ مناسب سن ۳ تا۶سال قیمت۳۸۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇

سایز۱👈قدسویشرت ۳۵،پهنا۳۲،قداستین از کناره یقه ۳۵قدشلوار۵۷

سایز۲👈قدسویشرت۴۰،پهنا ۳۵قداستین از کناریقه ۳۹،قدشلوار۶۰

سایز۳👈قدسویشرت۴۵پهنا ۳۹قداستین از کناریقه ۴۳قدشلوار۶۴

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

بامبرجکت پولیشی

۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بامبر جکت ریلی جنس پولیشی ریلی و‌چرم‌تیرکمانی سایزبندی۱،۲،۳،۴ قیمت ۴۸۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇

سایز۱👈قدبامبر۴۳،پهنا۳۶،قدآستین۳۹

سایز۲👈قدبامبر۵۰،پهنا۴۰،قدآستین۴۴

سایز۳👈قدبامبر۵۴،پهنا۴۲،قدآستین۴۸

سایز۴👈قدبامبر۵۸،پهنا۴۶،قدآستین۵۲

اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه‌گیری رو در نظر بگیرید.

بامبرشلوار میکی

۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
بامبر شلوار میکی جنس دورس تو کرکی سایزبندی ۱،۲،۳،۴ مناسب سن ۲ تا ۸ سال قیمت ۳۴۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدبامبر۳۷،پهنا۳۱،قدآستین از کناریقه تا مچ۳۶،قدشلوار۵۱ سایز۲👈قدبامبر۴۳،پهنا۳۵،قدآستین از کناریقه تا مج۴۱،قدشلوار۵۸ سایز۳👈قدبامبر۴۵،پهنا۳۸،قدآستین از کنار یقه تا مچ۴۶،قدشلوار۶۷ سایز۴👈قدبامبر۵۳،پهنا۴۰،قدآستین از کناریقه تا مچ۵۰،قدشلوار۷۲ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

بلوز بافت جلو دکمه

۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
بلوز بافت جلو دکمه سایزبندی۱،۲ مناسب سن ۱ تا ۳/۵سال قیمت ۲۳۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدبلوز۳۷،پهنا۲۷،آستین۲۹ سایز۲👈قدبلوز۴۲،پهنا۳۰،قدآستین۳۳ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.  

پافر خرسی

۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال
پافر خرسی جنس رویه شمعی و‌داخل پشم شیشه سایزبندی۱،۲،۳،۴ مناسب سن۴تاحدودا ۹سال قیمت ۲۶۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قددافر۴۷،پهنا۳۷ سایز۲👈قدپافر۵۱،پهنا۴۰ سایز۳👈قدپافر۵۵،پهنا۴۳ سایز۴👈قدپافر۶۰،پهنا۴۷ اختلاف یک الی دو سانت هطای اندازه گیری رو در تظر بگیرید.  

پافر دیسکویی

۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال
پافر دیسکویی جنس رویه دیسکو داخل پشم شیشه سایزبندی۴۵،۵۰،۵۵،۶۰ قیمت ۳۶۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدپافر۴۸،پهنا۳۴ سایز۲👈قدپافر۵۱،پهنا۳۶ سایز۳👈قددافر۵۴،پهنا۳۹ سایز۴👈قدپافر۵۸،پهنا۴۰ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

ست چریکی

۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
ست چریکی طرح سه تیکه سایزبندی۱،۲،۳ قیمت ۲۸۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدسویشرت۴۷،پهنا۴۱،قدآستین۴۳،قدشلوار۶۶ سایز۲👈قدسویشرت۵۳،پهنا۴۴،قدآستین۴۷،قدشلوار۷۱ سایز۳👈قدسویشرت۵۶،پهنا۴۵،قدآستین۵۱،قدشلوار۷۸ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

سویشرت تدی

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
سویشرت تدی سایزبندی۴۰،۴۵،۵۰،۵۵ قیمت۳۵۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇

سایز۱👈قد ۴۰ پهنا ۳۱ قد آستین۳۱

سایز۲👈قد ۴۵ پهنا ۳۴ قد آستین ۳۹ سایز۳👈قد ۵۰ پهنا ۳۷ قد آستین ۴۲ سایز۴👈قد ۵۵ پهنا ۴۲ قد آستین ۴۵ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

سویشرت کارتونی

۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
سویشرت کارتونی سایزبندی۱،۲،۳ مناسب سن ۲تا۶سال قیمت ۲۴۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قد ۳۹ پهنا ۳۲ قد آستین ۳۸ سایز۲👈قد ۴۴ پهنا ۳۶ قد آستین ۴۳ سایز۳👈قد ۴۹ پهنا ۴۱ قد آستین ۴۶ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

کاپشن خرسی

۵,۳۵۰,۰۰۰ ریال
کاپشن خرسی جنس رویه‌شمعی،داخل خز ببعی و پشم شیشه قیمت۵۳۵/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز۱👈قدکاپشن۴۳_،پهنا۳۲_،قدآستین۳۲ سایز ۲👈قد کاپشن ۴۸_پهنا ۳۵_قد آستین ۳۵ سایز ۳👈قد کاپشن ۵۱_پهنا ۳۸_قد آستین ۳۸ سایز ۴👈قد کاپشن ۵۵_پهنا ۴۱_قد آستین ۴۲ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

کاپشن شلوار عروسکی

۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
کاپشن شلوار عروسکی جنس رویه شمعی،داخل خزببعی سایزبندی: ۱،۲،۳،۴ مناسب سن ۱تا۵سال قیمت۵۲۰/۰۰۰ راهنمای سایز👇 سایز ۱👈قد سویشرت ۳۷..پهنا۳۳..قد آستین ۳۴..قد شلوار ۵۰ سایز ۲👈قد سویشرت ۳۹..پهنا ۳۵..قد آستین ۳۵..قد شلوار ۵۲ سایز‌۳ 👈قد سویشرت ۴۳..پهنا ۳۸..قد آستین ۳۹..قد شلوار ۵۶ سایز ۴ 👈قد سویشرت ۴۴..پهنا ۴۱..قد آستین ۴۱..قد شلوار ۶۰ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در تظر بگیرید.