مشاهده همه 3 نتیجه

هودی اسپرت فلش

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
هودی اسپرت فلش جنس دورس پنبه سایزبندی ۵۰..۵۵ قیمت 160/000 راهنمای سایز? سایز۵۰?قدهودی۵۰..پهنا۳۶..قدآستین۴۴ سایز۵۵?قدهودی۵۵..پهنا۴۱..قدآستین۵۱ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

هودی اسپرت گیم

۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
هودی اسپرت گیم سایزبندی ۵..۷..۹..۱۱..۱۳ قیمت ۱۹۵/۰۰۰ جنس دورس پنبه عالی وارداتی راهنمای سایز? سایز۵?قد۳۵..پهنا۳۳..قداستین از کنار یقه۳۴ سایز۷?قد۳۸..پهنا۳۵..قداستین از کنار یقه۳۸ سایز۹?قد۴۰..پهنا۳۷..قداستین از کنار یقه۳۹ سایز۱۱?قد۴۲..پهنا۳۹..قداستین از کنار یقه۴۱ سایز۱۳?قد۴۵..پهنا۴۰..قداستیناز کنار یقه۴۴ اختلاف یک الی دو سانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.

هودی پولیشی توکیو

۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
هودی پولیشی توکیو سایزبندی۵۰..۵۵..۶۰..۶۵ قیمت۱۵۵/۰۰۰ راهنمای سایز? سایز۵۰?قدهودی۵۰..پهنا۳۶..قدآستیناز کناریقه تا مچ ۴۶ سایز۵۵?قدهودی۵۳..پهنا۳۹..قدآستین از کناریقه تامچ۵۱ سایز۶۰?قدهودی۵۹..پهنا۴۵..قدآستین از کناریقه تامچ۵۷ سایز۶۵?قدهودی۶۴..پهنا۴۸..قدآستین از کناریقه تامچ۶۲ اختلاف یک الی دوسانت خطای اندازه گیری رو در نظر بگیرید.